MẪU BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ

MẪU BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ THAM KHẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ 

Tại Phòng Công chứng số........thành phố , chúng tôi gồm có:

1.     Ông (bà):......................................................................................................

 

Sinh ngày:........./............/..............................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............cấp ngày:.../.../... tại................................

Hộ khẩu thường trú: ( Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)...........................................................................................

Là..............của ông/bà...................................................................................

(ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)......................................................................................................

   Ông (bà):....................................................................................................

 

Sinh ngày:........./............/..............................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............cấp ngày:.../.../... tại................................

Hộ khẩu thường trú: ( Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)...........................................................................................

Là..............của ông/bà...................................................................................

(ghi rõ quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)

Theo (ghi rõ giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản)......................................................................................................

Chúng tôi là người thừa kế theo pháp luật lập ngày..............................................

Của ông (bà)................chết ngày..../..../..... theo Giấy chứng tử số..... do Ủy ban nhân dân...............cấp ngày...../..../......

Chúng tôi thỏa thuận về việc phân chia di sản của ông (bà).....................để lại như sau:.............................................................................................................

(Trong phần này phải ghi rõ: di sản và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác, thì ghi rõ việc nhường đó) 

Chúng tôi xin cam đoan:

 

+       Những thông tin đã ghi trong biên bản phân chia thừa kế này là đúng sự thật;

+       Ngoài chúng tôi ra, ông (bà)................không còn người thừa kế nào khác;

+       Biên bản phân chia thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Chúng tôi đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đồng ý toàn bộ nội dung biên bản và ký vào biên bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ

 

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)   

LỜI CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày...tháng...năm

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) tại Phòng Công chứng số...thành phố Hà Nội ( Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), tôi....., công chứng viên Phòng Công chứng số.....thành phố Hà Nội. 

CHỨNG NHẬN

 

-       Biên bản phân chia thừa kế này được lập giữa ông (bà)...............và ông (bà).............; những người thừa kế đã tự nguyện thỏa thuận phân chia thừa kế, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên bản phân chia thừa kế và cam đoan không bỏ sót người thừa kế nào;

-       Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

-       Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia thừa kế tại..........từ ngày....tháng.....năm.... đến ngày......tháng......năm.....Phòng công chứng không nhận được khiếu nại tố cáo nào.

-       Nội dung biên bản phân chia thừa kế phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

-       Những người thừa kế đã đọc biên bản phân chia thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong biên bản đã ký vào biên bản này trước sự có mặt của tôi;

-       Biên bản phân chia thừa kế này được lập thành......bản chính (mỗi bản chính gồm...tờ,....trang), cấp cho:

+       .......................bản chính;

+       .......................bản chính;

+       Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

Số công chứng.........,quyến số.....TP/CC-SCC/HĐGD.  

                                          

                                                    CÔNG CHỨNG VIÊN

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TỚI CÔNG TY LUẬT VÌ CHÂN LÝ


Địa chỉ: Phòng 1810, Tòa HH1A, Khu đô thị Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 SĐT: 0325182518 hoặc 0937854000  

Facebook: Luật sư Đất Đai, Fanpage: Luật sư Thành Đạt, Luật Vichanly Law

Zalo: 0325182518/ 0937854000  

NM

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu tới chúng tôi
Tên khách hàng  
Địa chỉ
Điện thoại  
Email    
Nội dung yêu cầu 
Security Code*
    

Các thông tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Tìm kiếm